• info@zimad.com.mk Пон-Пет 07:30 - 15:30

ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН НАДЗОР

Проекти:

 • Стручен технички квалитативен и квантитативен надзор над изведба на Административно - деловен објект Инвестбанка АД /Шпаркасе банка АД/- Скопје.
 • Стручен технички квалитативен и квантитативен надзор над реконструкција на деловен објект ИК Банка АД/Халк банка АД/ - Скопје.
 • Скопје Стручен технички квалитативен и квантитативен надзор над изведба на Фабрика за електроника на автомобили на Џонсон Контролс во СЕЗ Бунарџик;
 • Стручен технички квалитативен и квантитативен надзор над изведба на Фабрика за електроника на КЕМЕТ Електроникс во СЕЗ Бунарџик;
 • Стручен технички квалитативен и квантитативен надзор над изведба на нов објект на Министерство за финансии на РМ во Скопје;
 • Стручен технички квалитативен и квантитативен надзор над реконструкција и доградба на објект на Министерство за финансии на РМ во Струмица;
 • Стручен технички квалитативен и квантитативен надзор над изведба на Научно истражувачка лабораторија, лоцирана во комплексот на Шумарски факултет - Скопје.
 • Стручен технички квалитативен и квантитативен надзор при реконструкција, адаптација и реновирање на Објект: Зграда на "Нова Македонија" - Западно крило
 • Стручен технички квалитативен и квантитативен надзор над изведба на комплекс: Винарија “Стоби” – Градско.
 • Проектирање и Стручен надзор над реконструкција на Административно - деловните објекти на ЕСМ-ЕВН во Република Македонија
 • Вршење на технички надзор и контрола на квалитет на изведб на 35 спортски Сали и 50 фудбалски игралишта во Р.Македонија
 • Контрола над извршени градежни работи по градежна книга и времени ситуации при реализација на Проектот за изградба на 35 спортски Сали и 50 фудбалски игралишта во Р.Македонија
 • Стручен технички квалитативен и квантитативен надзор над изведба при реконструкција и санација ХМС "Тиквеш", десен магистрален канав Марена-Тремник Мин.за земјоделство, водостопанство и шумарство
 • Стручен технички квалитативен и квантитативен надзор над изведба при реконструкција и санација на ХМС "Тиквеш", сифон "Марена" , Министерство за земјоделство, водостопанство и шумарство
 • Стручен технички квалитативен и квантитативен надзор при реконструкција и санација на ХМС "Брегалница", сифон "Оризарска река", Министерство за земјоделство, водостопанство и шумарство
 • Реконструкција, адаптација и доградба На Факултетот за Драмски Уметности
 • Реконструкција и адаптација на простории при Ректоратот на Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје
 • Надградба на објетот Шумарски Факултет
 • Стручен Надзор при изведба на пристапни рампи за инвалидизирани лица - Ректорат на Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Инвеститор: Фондација "Благовестие"
 • Стручен Надзор при реконструкција на Студентскиот дом "Стив Наумов";
 • Стручен Надзор при изведба на голем број на индивидуални објекти;
 • Изградба на Наплатни станици "Глумово" и "Желино" на Автопатот Е-65, Скопје Тетово
 • Стручен Надзор при изведба на Автопатот Е-65 Скопје-Тетово, делница Скопје-Групчин
 • Стручен Надзор при изведба на Автопатот Е-75, Делница Стоби-Неготино;
 • Стручен Надзор при изведба на Е-852 Струга-Ќафасан, Инвеститор PHARE Multi country transit facilitation programme
 • Стручен Надзор при реконструкција на М-6 Штип-Струмица;
 • Стручен Надзор при реконструкција на М-5 /ИИИ лента Плетвар;
 • Константен надзор при одржувањето на патната мрежа низ Р.Македонија /Буџет за 2003 год, Сл. Весник 35/2003
 • Стручен Надзор при изведба на Обиколката на Скопје, И фаза /Буџет за 2003 год, Сл. Весник 35/2003/
 • Стручен Надзор при изградба на Панорамско тркало со придружни објекти и мостови
 • Стручен надзор при реконструкција на фасада на ЕВН Македонија и АД ЕЛЕМ на пл. Македонија
 • Стручен надзор при изградба на рударски комплекс за лужење на бакарна руда КАЗАНДОЛ во Валандово
 • Стручен надзор над изградба на Министерство за финансии на РМ во Скопје
 • Стручен надзор над изградба на Министерство за финансии на РМ во Струмица
 • Стручен надзор над изградба на одморалиште на Министерство за финансии во Дојран
 • Стручен надзор над реконструкција и доградба на специјална-костозглобна болница Св. Еразмо во Охрид
 • Стручен надзор над реконструкција на фасада /енергетска ефикасност/ на Клиничка болница во Битола
 • Надзор над изведба на објекти на територија на општина Центар, 2016-2018
 • Надзор над изведба на објекти на територија на општина Кисела Вода, 2014 до сега