• info@zimad.com.mk Пон-Пет 07:30 - 15:30

МЕНАЏМЕНТ СО КВАЛИТЕТ

На ниво на Организација сертифициран е интегриран систем за управување кој се темели на исполнување на барањата поставени од меѓународните стандарди:

  • системот за управување со квалитет - ISO 9001:2015
  • системот за управување со животна средина - ISO 14001:2015
  • системот за управување со безбедност и заштита на здравје при работа - ISO 45001:2018 и

Во склоп на организацијата како посебни организациони целини на ЗИМ, непзависно и непристрасно делуваат:

  • Акредитирана лабораторија за тестирање на градежни материјали согласно барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2018 и
  • Акредитирано тело за сертификација на производи – ЗИМСЕРТ согласно барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC 17065:2012