• info@zimad.com.mk Пон-Пет 07:30 - 15:30
project-image

Услугите кои ги извршува Институтот за студии и проектирање како самостојна единка во рамките на Заводот вклучуваат:

 • Ревизија на техничка документација за новопроектирани објекти
 • Стручен надзор во тек на изградба на објекти
 • Стручен надзор во тек на санација и зајакнување на објекти
 • Санација и зајакнување на инженерски објекти
 • Асеизмично проектирање на инженерски објекти
 • Проценка на сеизмичка опасност
 • Препораки за планирање, проектирање и изградба
 • Проекти за фундирање и проценка на стабилност на темелење кај постоечки објекти
 • Анализа на стабилност на косини
 • Ревизија на Елаборати за геотехнички истраги и лабораториски испитувања
 • Примена на највисоките стандарди (DIN, ASTM, BS)

Надзор над геотехнички истраги, ископи, изведба на темелни конструкции, подобрување на почви, изградба на заштитни и потпорни конструкции итн.