• info@zimad.com.mk Пон-Пет 07:30 - 15:30

УСЛУГИ

ПРОЕКТИРАЊЕ

ЗИМ СКОПЈЕ АД Скопје поседува лиценца А за проектирање на градби од прва и втора категорија, издадена од страна на Министерство за Транспорт и Врски на РМ.

Прочитај повеќе...

ЛАБОРАТОРИЈА

Лабораторија за испитување на градежни материјали претставува дефиниран дел на правниот субјект Завод за испитување на материјали и равој на нови технологии „Скопје“ А.Д. Скопје.

Прочитај повеќе...

РЕВИЗИЈА

ЗИМ СКОПЈЕ АД Скопје поседува Лиценца А за ревизија на проектна документација, издадена од страна на Мнистерство за Транспорт и Врски на РМ.

Прочитај повеќе...

СЕРТИФИКАЦИЈА

Телото за сертификација на производи ЗИМСЕРТ при Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии "Скопје" АД – Скопје е акредитирано од страна на Институтот за акредитација на Р. Македонија

Прочитај повеќе...

НАДЗОР

ЗИМ СКОПЈЕ АД Скопје поседува Лиценца А за вршење на надзор на градби од прва категорија, издадена од страна на Мнистерство за Транспорт и Врски на РМ.

Прочитај повеќе...

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

ЗИМ СКОПЈЕ АД Скопје поседува Лиценца А за вршење на надзор на градби од прва категорија, издадена од страна на Мнистерство за Транспорт и Врски на РМ.

Прочитај повеќе...

Институти

img

Институт за капитални проекти

Услугите кои ги извршува Институтот за капитални објекти како самостојна единка во рамките на Заводот вклучуваат: одржување и управување со патишта; проектирање и сигнализација; стручен надзор; хидротехника; екологија; аеродроми; телекомуникации; изградба на објекти; санација и др.,

img

Институт за материјали

Институтот за материјали како самостојна единка во рамките на Заводот преку својата акредитирана лабораторија 17025 извршува лабораториски испитувања на градежните материјали, како и истражување на иновативни технологии за вградување на градежни материјали, но и индустриски нус-производи.

img

Институт за студии и проектирање

Надзор над геотехнички истраги, ископи, изведба на темелни конструкции, подобрување на почви, изградба на заштитни и потпорни конструкции.