• info@zimad.com.mk Пон-Пет 07:30 - 15:30

ПОРТФОЛИО

Мостови

  • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за вкупно 22 (дваесет и два) објекти - мостови, вијадукти, потпатници и натпатници, во склоп на проектот за иградба на Автопатот на Коридорот К-8, делници Ќафасан-Струга-Требениште, Подмоље-Охрид-Струга и Пресека-Песочани,
  • Изработка на Техничка документација на ниво на Идеен и Главен проект за вијадукт Лозица - Косово, Инвеститор УНМИК (Л=150 м),
  • Изработка на Техничка документација на ниво на Идеен и Главен проект за мост Дубово - Косово, Инвеститор УНМИК (Л=40 м),
  • Изработка на Техничка документација на ниво Главен проект за мост кај Ново Село - Охрид (Л=35 м) и
  • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за мост преку Радика кај с.Јанче (Л=30 м).
  • Изработка на техничка документација за пристапен пат до круна на брана Бошков мост, л=20 км вклучително проекти за санација и изградба на нови објекти долж трасата.

Улици и патишта
Водоводни мрежи
Објекти од вискоградба