boris taneski

М-р Борис Танески - Директор на заводот за испитување на материјали