ISO 9001:2008 - Систем за управување со квалитет

Цел на ISO 9001:2008 е обезбедување на квалитет на работните процеси, производи и услоги кои ги извршува нашата компанија. ISO 9001:2008 е процесен модел, кој ја дефинира организираноста како успешна преку:

 • Определување на Политика за квалитет
 • Дефинирање на одговорности и овластувања во Организацијата
 • Дефинирање на Цели за квалитет
 • Планирање и обезбедување на ресурси
 • Реализирање на барања на Корисниците на услуги
 • Мерење, анализа и подобрување на услугите

За конкурентноста на домашниот и меѓународниот пазар не е доволен само квалите, потребен е меѓународно признат доказ за квалитет како што е сертификатот за квалитет ISO 9001:2008. Придобивки од стандардот ISO 9001:2008

 • исполнување на барањата на Корисниците на услуги
 • ефикасно работење (загубите, неуспесите се сведуваат на минимум)
 • поголема одговорност и свест на вработените
 • вреднување и документирање на работните задачи
 • способност за натпревар на иста основа
 • можност за освојување на нови пазари
 • подобро искористување на времето и ресурсите
 • подобра идентификација на услугата
 • зголемен профит
 • континуирано унапредување на квалитетот и ефиканоста

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

ISO 14001:2004- Систем за управување со животна средина

Целта на ISO 140001:2004е управување со влијанијата врз животната средина, кои се создаваат при реализација на работните процеси. Со имплементација на ISO 140001:2004, се утврдува кои од работните процеси ја загадуваат животната средина, се идентификуваат реални цели и се превземаат мерки за остварување на целите за заштита на животната средина. Во нашата компанија спречувањето или намалувањето на влијанието врз животната средина се врши со примена на следните чекори:

 • дефинирање на Политика за животна средина
 • идентификација на аспектите врз животна средина
 • вреднување на аспектите врз животната средина
 • дефинирање на цели и програм за заштита на животната средина
 • запознавање на вработените со аспектите на организацијата и начините за нивно спречување или намалување
 • контрола над операции кои имаат влијание врз животна средина, како што се управуање со отпад и опасни материјали
 • управување со вонредни состојби

Придобивки на нашата компанија од воведувањето на стандардот ISO 140001:2004

 • унапреување на односите со јавните служби, службите за надзор на заштита на животната средина и локалните заедници
 • рано препознавање на проблемите од областа на животната средина
 • транспарентност на компанијата
 • задоволување на законски прописи и други барања
 • потврда за определба на компанијата кон заштита на животна средин

СЕРТИФИКАТИ

Сертификат за акредитација СТ-012

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2017