Заводот располага со следните сертификати и лиценци


  • Сертификат за акредитација на лабораторија бр. LT-007 ISO 17025
  • Сертификат за имплементација на ISO 50001:2018
  • Сертификат за имплементација на ISO 9001:2015
  • Сертификат за имплементација на ISO 14001:2015
  • Сертификат за имплементација на ISO 18001:2007

  • Лиценца А за проектирање на градби
  • Лиценца А за ревизија на проектна документација
  • Лиценца А за надзор над изградба
  • Лиценца А за изведба