ЗИМ СКОПЈЕ АД Скопје поседува Лиценца А за ревизија на проектна документација, издадена од страна на Мнистерство за Транспорт и Врски на РМ.

Стручниот Тим на инженери на ЗИМ СКОПЈЕ АД Скопје врши ревизија на проектна документација согласно важечките стандарди и техничката регулатива.