Новости

Научно-истражувачки проект „ИНОВАЗИМ“

Истражување и практична примена на Електрофилтерската пепел /ЕФП/ од термоелектраната РЕК Битола во стабилизација на природни почвени материјали при изградба на патишта...

Оцена на сообразност за битуменски мешавини согласно барањата на МКС EN стандардите и законот за градежни производи

На ден 21.02.2019 год. одржано е едукативен настан на Групацијата за агрегати, бетони и асфалти при Стопанската комора на Македонија.

Доделена плакета на ЗИМ “СКОПЈЕ“ АД Скопје

На ден 29.01.2018, по повод 50 години од основањето на Друштвото за Патишта на Република Македонија "Via Vita", Председателот на Друштвото му додели плакета на ЗИМ “СКОПЈЕ“ А.Д.Скопје. 

Сертификат за акредитација

ЗИМСЕРТ како независна организациона целина при Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии „СКОПЈЕ“ АД - Скопје. Од 16.08.2017 год. е акредитирано сертификационото тело од страна на Институтот за Aкредитација на Република Македонија.

За Нас

Својот деловен успех и понатамошниот развој ЗАВОДОТ го темели на квалитетот на производите и услугите, преку исполнување на барањата поставени од меѓународните стандарди ISO 9001:2000, ISO/IEC 17025:205 и EN 45011:1998.

Врвниот квалитет е карактеристика на сите наши активности.

Поважни документи

Контакт

Контакт телефони:

02/3116-610

Факс: 02/3211-996

info@zimad.com.mk

Локација