Проект "ИНОВАЗИМ" - Поддржано од ФИТР

Fund for innovations and tehnology development
Фонд за иновации и технолошки развој
Капитални проекти

Институт за капитални проекти

Услугите кои ги извршува Институтот за капитални објекти  како самостојна единка во рамките на Заводот вклучуваат: одржување и управување со патишта; проектирање и сигнализација; стручен надзор; хидротехника; екологија; аеродроми; телекомуникации; изградба на објекти; санација и др.,

Институт за материјали

Институтот за материјали како самостојна единка во рамките на Заводот преку својата акредитирана лабораторија 17025 извршува лабораториски испитувања на градежните материјали, како и истражување на иновативни технологии за вградување на градежни материјали, но и индустриски нус-производи.

Испитување на материјали
seizmicki hazard

Институт за сеизмички хазард

Надзор над геотехнички истраги, ископи, изведба на темелни конструкции, подобрување на почви, изградба на заштитни и потпорни конструкции.

ТИТАН - Цементарница Усје
IGM Vratnica
Renova - Putz
Вардар Градба