ЗИМСЕРТ

Телото за сертификација на производи ЗИМСЕРТ при Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии "Скопје" АД – Скопје е акредитирано од страна на Институтот за акредитација на Р. Македонија (Сертификат за акредитација бр. СТ-012), врз основа на што од страна на Министерството за економија со Решение бр.18 -443, извршено е именување на тело за оцена и потврда на постојаност на својства на градежни производи за системи на оцена и потврда на постојаноста на својствата 1+ и 2+.

Со пополнувањето на Пријавата, сертификационото тело ЗИМСЕРТ, Ви ги нуди своите услуги во подрачјата од опсегот на акредитација, почитувајќи го принципот на подеднаков третман кон сите клиенти/подносители на пријава.

Сертификационото тело ЗИМСЕРТ за производите од опсегот на акредитација издава:

  • Сертификат за постојаност на својствата за AVCP 1+
  • Сертификат за сообразност на контрола на фабричко производство AVCP 2+

ЗИМСЕРТ како именувано тело за вршење на оцена на сообразност согласно Законот за градежните производи, барањата од техничките спецификации и сертификационите шеми, врши оцена и потврда на постојаност на својства за следните градежни производи од опсегот на акредитација:

  • Цемент
  • Ѕидарски цемент
  • Агрегати за бетон
  • Агрегати за битуменски мешавини и површински обработки за патишта, аеродроми и други сообраќајни површини
  • Агрегати за неврзани и за хидраулични врзани материјали, кои се користат во градежништвото и во изградбата на патишта
  • Ѕидарски малтер и сродни производи
  • Бетони (нехармонизирано подрачје)

На Клиентите/подносителите на пријава и на сите други заинтересирани страни кои се корисници на услугите на ЗИМСЕРТ, на писмено барање им се ставаат на располагање правилата за сертификација, останати документи и информации од постапката на сертификација.

Документи: