ЗИМСЕРТ

Со цел следење на новите принципи на контрола на квалитетот на градежните производи ЗИМ ”СКОПЈЕ ” А.Д. Скопје  како  најстарата организација која во своето долгогодишно работење вршела контрола на квалитетот на производите кои се применуваат во градежништвото како и директна контрола на квалитет на градежните објекти,во Јануари 2015 година го формира независното  и непристрасно тело за сертификација на градежни производи - ЗИМСЕРТ.

Во согласност со Политиката на одржлив развој и одлуките одлука бр. 02-58/2  и 02-58/3, сертификационото тело ЗИМСЕРТ има механизам за зачувување на својата непристрасност односно способност за отстранување на причините за ризик во поглед на непристрасноста.

ЗИМСЕРТ за постигнување на меѓусебна доверба на сите заинтересирани страни во процесот на сертификација на производи, доследно ќе  ги исполнува основните принципи и барања за непристрасност, одговорност, компетентност, отвореност, доверливост и за соодветно реагирање на приговори/жалби.

Сертификационото  тело ЗИМСЕРТ  на компетентен, конзистентен и непристрасен начин за вршење на задачите  на  трети лица во процесот на оцена на сообразноста ги понудува своите услуги за системи на  оцена и потврда на постојаноста на својствата – 1+, 1 и 2+  според хармонизирани технички спецификации и за производи од нехармонизираното подрачје за следните области:

  • Цементи
  • Aгрeгaти зa упoтреба со висoки барања за сигурност за бетон и асфалт
  • Агрегати за неврзани мешавини
  • Адитиви за бетон,малтер и инекциони смеси
  • Битуменски мешавини
  • Зидарски единици (зидни елементи и сродни производи, глинени и др,)
  • Ѕидарски малтери
  • Бетони ( нехармонизирано подрачје)
  • Челици (нехармонизирано подрачје)

Според барањата на законот за градежните производи (Сл. весник на РМ бр. 104/2015 и 192/2015),со кој се  утврдени условите за пуштање на градежните производи на пазарот према хармонизираните технички спецификации,   како и за  градежен производ од нехармонизираното  подрачје, ЗИМСЕРТ за AVCP  систем -1+ и 1 ќе издава Сертификат за постојаност на својства и Сертификат за сообразност контрола на  фабричкото производство за AVCP system 2+.

Со пополнувањето на пријавата Сертификационото тело ЗИМСЕРТ Ви ги нуди сите услуги за горе наведените подрачја на сертификација .

Документи: