Тендери и тендерска документација

Припрема на документација за учество на домашни и меѓународни Тендери- Јавна набавка согласно Изводот од регистрацијата на дејноста на УСКИМ ЗИМРАНТ - Скопје кои може да бидат:
 • отворен повик
 • ограничен повик
 • прибирање на понуди и
 • непосредно спогдување

Припрема на документација за објавување на тендери - Јавни набавки за потребите на УСКИМ ЗИМРАНТ - Скопје

Припрема на тендерска документација за сопствени потрби и други.

Нарачатели на Тендрска документација која треба да содржи:

 • детална техничка спецификација за предметот на набавката и другата документација (планови, цртежи и проекти кои ги утврдуваат техничките каректеистики или квалитетот на стоката) доколку не неопходно за комплетирање на повикот
 • информации за потребните технички и квалитативни каректеристики на стоките, услугите и работите кои треба да е набават
 • условите за тестирање и методите за тестирање, пакувањето означувањето, етикетирањето
 • уверение за квалитетот на изведбата, безбедност или димензии како и барањата применливи на материјалот, производот, набавката или услугите во погед на обезбедување на квалитетот, терминологијата симболите, тестиањето
 • упатство за пополнување на понудата
 • утврдување на видот на договорот чие склучување ќе биде резултат на отворениот повик со барање да се достави неговиот нацрт
 • набројување на дозволени промени на понудата, ако се допуштаат
 • договорени услови за предметот на набавката, испораката, вклучувајки ги и условите за плаќањето, име и функција на одговорното лице на набавувачот за склучување на договор со понудувачите
 • барање за наведување на понудената цена кога може да биде максимална со употребување на нејзиното можно прилагодување
 • наведување на валутата или валутата во кои понудените цени можат да бидат поднесени
 • услови за давање на гаранции, услови за нејзино наплаќање и услови за нејзино