Телекомуникации

Квалитативен и квантитативен стручен надзор при поставување на мерни уреди и соодветна кабловска инсталација - мрежа за решавање на проблемот со одвивањето на сообраќајот на патиштата во Република Македонија, како и проблемот на наплата на надоместок на автопатиштата / патарина

Контрола при:

 • поставување на автоматски летви во коловозната конструкција за регистрација на прелазите и осовинското натоварување од возилата
 • бројачки куќички каде се врши електронски запис од преминот на возилата
 • центар за прибирање и обработка на податоците од сите мерни места поставени на одредени патни правци во Р. Македонија
 • банка на податоци од бројачки места низ Р. Македонија
 • поставување на контролни куќички на наплатни пунктови за патарина
 • поставуање уреди за регулација на сообраќајот со вертикална сигнализација
 • сензорски системи
 • уреди за транскрипција со картички
 • систем за пропуштање на возила
 • електронски систем за автоматска контрола и локален компјутерски систем
 • агрегат/ во резерва при прекин на електрична енергија
 • поврзување со кабли / оптички и други / на целиот систем за наплата во Р. Македонија во еден Центар за пратење и следење од каде во секое време ќе се има аудио и видео запис за состојбата на поедини наплатни места