Странство

  • превземање и изградба на објекти во странство,
  • ангажирање на работна рака за за изведување на работа во странство,
  • ангажирање на лабараторија за испитување при изградба на објекти,
  • вршење стручен квалитативен и квантитативен надзор при изградба на објекти,
  • посредување помеѓу компании кои извршуваат оделни фази на објектите,
  • изработка на меѓудржавни проекти од интерес на републиката,
  • учество на меѓународни тендери и др.