Сертификација

  • пратење на квалитет на испитувања на градежни материјали за подолг временски период од 6,12 месеци и понатамошно континуирано следење,
  • сообразност на квалитет на градежни материјали и споредување на важечки стандарди или декларирани својства од страна на Нарачателот
  • издавање на потврди за квалитет /сертификати/ за испитаните материјали
  • надзор и контрола на производството на градежни материјали во процес на производство,
  • организација на семинари, стручни предавања, презентација на достигнувањата од областа на материјалите,
  • обука на стручни лица од страна на произведителите на на материјали за лабароториски испитувања со издавање сертификати за достигнатиот степен на стручно усовршување,
  • организирање на практични вежби за студенти од факултети, институти од Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје како и други универзитети,
  • формирање на датотеки од национални и меѓународни стандарди,
  • формирање банка на податоци од испитувања на разни материјали од повеќе нарачатели