Сеизмика

Земјотресно инженерство

Изведуваме:

  • експериментални и аналитички истраги за однесувањето на сите градежни конструкции при потресно оптоварување,
  • мерење на динамичките каректеристики на градежните конструкции,
  • моделски истраги на градежните конструкции на потресна платформа.

 

Изработуваме:

  • експертизи за утврдување на отпорноста на потреси на постојаните градежни конструкции,
  • ревизии на сеизмичката пресметка и поставување на критериуми за задоволување на потресната отпорност на сите видови на постојни и новоизградени објекти.

Истражуваме и експериментално ја проверуваме успешноста на методите за земјотресно зајакнување на на сите видови постојани објекти.

Истражуваме можност за употреба на прилагодливи методи за земјотресно зајакнување на културно историските споменици.

Динамика на консрукции

Изведуваме мерења на вибрации од различни извори на мостовски конструкции, станбени, индустриски и енегетски објекти.

Мерење на возила за време на возење и прибирање на податоци за:

  • статистичка обработка на поатоците за сообраќајното оптоварување,
  • осигурување на сигурноста на постојните мостови,
  • планирање и одржување на сообраќајот.

Ја утврдуваме сигурноста на постојните мостови со примена на сигрносниот индекс и војниот фактор.