Санација

 • снимање на постојни оштетувања на делови од констукции и конструкции
 • објекти во високо градба/ станбени згради, магацини, индустриски хали и др.
 • мостови, аквадукти, вијадукти и др.
 • хидротехнички објекти/ брани, мелиоративни системи, одводни и доводни системи и др.
 • коловозни конструкции на аеродроми и патишта
 • насипни брани, насипи на патишта и сл.
 • свлечишта
 • потпорни и обложни ѕидови
 • подземни и надземни премини
 • санација на подови во индустриски објекти
 • фундаменти во индустриски објекти
 • избор на соодветни материјали за санација и зајакнување на елементи и констукции
 • изведување на сакација на елементи од конструкции и конструкции