Проекти

Од аспект на ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА,
Заводот ги има извршено следните работи
 
Во склоп на своите активности Заводот работел како тековна и контролна лабораторија за утврдување на квалитетот на вградениот бетон на следните капитални објекти:
 • Комплекс "Фени"
 • ХЕЦ "Глобочица"
 • ХЕЦ "Шпиље"
 • Брана на Ратеска Река
 • Брана "Првонек" -Врање, СР Југославија
 • ТЕЦ "Осломеј"
 • ТЕЦ "Дубово" - Неготино
 • Железнички транспортен центар
 • Пруга Бељаковце-Крива Паланка
 • Автопат Скопје-Петровец
 • Автопат Велес-Градско
 • Автопат Е-75, Градско-Стоби
 • Автопат Е-75, Стоби-Неготино
 • Автопат Е-65, Скопје-Групчин
 • Бетонски коловози на наплатни станици на автопатиштата
 • Бетонска писта на аеродромот "Петровец"
 • Бетонска писта во воениот центар "Криволак"
 • Станбен комплекс "Капиштец"
 • Станбен комплекс "Стар Аеродром"
 • Населба "13 Ноември"
 • Населба "Скопје-Север"
 • Каналска мрежа на ХМС "Тиквешко Поле"-Кавадарци
 • Контролни бетонски испитувања при изградба на каналска мрежа на ХМС "Калиманци"
 • Контролна бетонска лабораторија при изградба на мостот Гоце Делчев во Скопје
 • Итн.

Освен наведените капитални објекти Заводот има вршено контрола на квалитет на вградениот бетон на голем број индивидуални станбени објекти и згради, како и дополнително утврдување на квалитет на вградениот бетон со решенија за санација на одделни објекти.

Во склоп на своите активности Заводот работел како тековна и контролна геомеханичка лабораторија за утврдување на квалитетот на вградените материјали и утврдување на квалитетот на изведените работи на следните капитални објекти:

 • Комплетни истражни работи и проект за градба на мост "Лозица", М-9, Приштина-Пеќ, Инвеститор "УНМИК",
 • Комплетни истражни работи и проект за градба на мост "Дубово", Р-101, Пеќ-Митровица, Инвеститор "УНМИК",
 • Испитувања за свлечиште на патот Р-507, Молика-Битола,
 • Испитувања за свлечиште на патот Р-104, Самоков,
 • Истражни работи и испитувања за локација за градба на црква "Св. Злата Мегленска" - Сарај /Скопје/,
 • Истражни работи и испитувања за резервоар за мазут "Макпетрол" во Градско,
 • Истражни работи и испитувања за санација на свлечиште на патот Битола-Пелистер,
 • Геомеханички испитувања за Главен проект за пругата Куманово-Деве Баир, км 30+600-37+850,
 • Геомеханички испитувања за Главен проект за пругата Куманово-Деве Баир, км 29+900-30+700,
 • Истражни работи и испитувања за темелење на голем број на мостови во р.Македонија,
 • Истражни работи и испитувања за санација на свлечиште на патот Тетово-Попова Шапка,
 • Истражни работи и испитувања за профилот на брана "Бучинци"-Скопје /по нејзиното разрушување/,
 • Истражни работи и испитувања за базени за мека вода при новиот систем за ладење на електропечките, Рудници и Железарница-Скопје,
 • Истражни работи и испитувања на локација "Долга ливада"-Рудник "Тораница", Крива Паланка,
 • Комплетни истражни работи, контролни испитувања со стручен Надзор при санација на доводен тунел на ХЕЦ "Глобочица",
 • Инжинерско-геолошки, хидрогеолошки и геомеханички истражни работи за Главен проект на брана за мала акумулација "Студенчица"-Кичево,
 • Теренски истражни работи и соодветни лабораториски испитувања за изработка на Главен проект за санација на клизиштата кај селата, Ростуше, Веле Брдо и Битуше,
 • Лабораториски испитувања за насипниот материјал со Апарат за директно свлекување во големи размери (ќелија 100/100/60 см) за ХЕЦ "КОЗЈАК"
 • Истражни работи со изработка на Проектна документација за санација на свлечиште на паркинг просторот на Попова Шапка,
 • Истражни работи со изработка на Проектна документација на санација на потпорен ѕид на магистралниот патен правец М-4 село Колари,
 • Истражни работи со изработка на проектна документација за санација на потпорен ѕид на регионалниот патен правец Р-513 Македонски Брод-Прилеп,
 • Истражни работи со изработка на проектна документација за санација на потпорен ѕид на регионалниот патен правец Р-15 Извор-Бошков мост,
 • За Француската фирма Сцетароуте Интернатионал имаме извршено инжинерско-геолошки, хидрогеолошки и геомеханички истражни работи за изработка на Главен проект автопатот Е-75 делница Демир Капија-Гевгелија,
 • Инжинерско-геолошки, хидрогеолошки и геомеханички истражни работи за изработка на Главен проект за автопат од Коридорот К-8, делница Ќафасан-Требеништа,
 • Многу други проекти финансирани од страна на разни Инвеститори а чиј список е премногу обемен да биде наведен во референтната листа.

Во склоп на своите активности Заводот работел како тековна и контролна асфалтна лабораторија за утврдување на квалитетот на вградените материјали и утврдување на квалитетот на изведените работи на следните капитални објекти:

 • Аеродром "Петровец" - рулни патеки,
 • Аеродром "Охрид" - полетно слетна патека /прва реконструкција/,
 • Автопат Е-65, Обиколка на Тетово,
 • Тековна лабораторија за Пут - Приштина,
 • Тековна лабораторија за Трасинг - Приштина,
 • Бензинска Пумпа "Макоил" - Скопје,
 • Автопат Е-75, Демир Капија - Гевгелија,
 • Рецептури за изработка на асфалтни мешавини за Асфалтна база "Кљуси"
 • Рецептури за изработка на асфалтни мешавини за Асфалтна база "Трасинг"
 • Аеродром "Охрид" - полетно слетна патека /тековна реконструкција/,
 • итн.
Од аспект на ПРОЕКТИРАЊЕ,
Заводот ги има извршено следните работи

А: Мостови

 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за вкупно 22 (дваесет и два) објекти -мостови, вијадукти, потпатници и натпатници, во склоп на проектот за иградба на Автопатот на Коридорот К-8, делници Ќафасан-Струга-Требениште, Подмоље-Охрид-Струга и Пресека-Песочани,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Идеен и Главен проект за вијадукт Лозица - Косово, Инвеститор УНМИК (Л=150 м),
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Идеен и Главен проект за мост Дубово - Косово, Инвеститор УНМИК (Л=40 м),
 • Изработка на Техничка документација на ниво Главен проект за мост кај Ново Село - Охрид (Л=35 м) и
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за мост преку Радика кај с.Јанче (Л=30 м).
Б: Улици и патишта
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Идеен проект за регионален пат Калишта-Радожда,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за локален пат за с.Бистрица (Велес),
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за с.Винце-Куманово,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за локален пат за с.Лојане-Граница со Србија (СЦГ),
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за локален пат с.Ваксинце-с.Слупчане,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за локален пат с.Слупчане-с.Оризаре,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за локален пат с.Липково-с.Глажња-с.Думановце-с.Гошинце,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за локален пат за с.Грачани,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за регионален пат Р-422 Кореа-Јабланица-Граница со Р.Албанија,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за реконструкција на пат за с.Шипковица,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за реконструкција на пат за с.Шипковица,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за реконструкција на пат за с.Боговиње,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за реконструкција на пат за с.Жеровјане,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за реконструкција на пат за с.Винце,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за реконструкција на пат за с.Пелинце,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за реконструкција на пат за с.Алгуња,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Идеен проект за Автопатско решение од Коридорот К-8, делница Ќафасан-Струга-Требениште,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Идеен проект за Автопатско решение од Коридорот К-8, делница Подмоље-Охрид,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Идеен проект за Автопатско решение од Коридорот К-8, делница Подмоље-Струга
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за Автопатско решение од Коридорот К-8, делница Требениште-Подмоље-Охрид,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за Автопатско решение од Коридорот К-8, делница Струга-Ќафасан,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за Автопатско решение од Коридорот К-8, делница Пресека-Песочани,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за реконструкција и изградба на тротоари /улично решение/ на правецот Тетово-Вратница-Порој,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Идеен и Главен проект за реконструкција и градба на внатрешното сообраќајно уредување при Ректоратот на Универзитет "Св. Кирил и Методиј",
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за реконструкција на бул. Туристичка во Охрид,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Главен проект за реконструкција и градба на паркингот при Архитектонски и Градежен Факултет,
 • Изработка на Техничка документација на ниво на Идеен и Главен проект за реконструкција и градба на паркингот при Ректоратот на Универзитет "Св. Кирил и Методиј".

В: Водоводни мрежи

 • Изработка на Главен проект за канализациски систем за населеното место Рача,
 • Изработка на Главен проект за канализациски систем за населеното место Мислешево,
 • Изработка на Главен проект за водоснабдување на Општина Белчишта.
 • Изработка на Главен проект за комплетен систем за водоснабдување на с.Врбјани
 • Изработка на Главен проект за комплетен систем за водоснабдување на с.Арбиново, Охрид,
 • Изработка на Главен проект за комплетен систем за водоснабдување на с.Слатински Чифлик, Општина Охрид,
 • Изработка на проект за сепарациона канализациона мрежа за с.Кондово,
 • Изработка на проект за водоснабдување на с.Дебреше-Гостивар,
 • Идеен проект за комплетен систем за водоснабдување на с.Буковик и с.Ласкарци, Општина Сарај,
 • Изработка на Главен проект за систем на водоснабдување на с.Грешница, Зајас /доводен цевовод и резервоар/,
 • Изработка на Главен проект за комплетен систем за водоснабдување на с.Побожје,
 • Изработка на Главен проект и изведба на комплетен систем за водоснабдување на с.Црвевци /доводен цевовод, резервоар и улична мрежа/,
 • Изработка на Главен проект и изведба на систем за водоснабдување на с.Скудриње /пумпна станица и доводен цевовод/,
 • Изведба на систем за водоснабдување на с.Подгорци /зафатен објект (брана), доводен цевковод, филтерска станица и резервоар/,
 • Изработка на Главен проект и изведба на систем за водоснабдување на с.Туин /зафатен објект, филтерска станица, резервоар, хлоринатор, доводен цевковод/,
 • Изработка на Главен проект и изведба на систем за водоснабдување на с.Велмеј,
 • Изработка на Главен проект и изведба на комплетен систем за водоснабдување на с.Издеглавје и
 • Изведба на систем за водоснабдување на с.Винце /улична мрежа и резервоар/.

Во досегашното работење Заводот има извршено градба/санација на следните мостови:

 • Мост на р.Црна /с.Вардино/ - Демир Хисар (Л=45 м),
 • Мост кај Ново Село - Охрид (Л=35 м) и
 • Мост преку Радика кај с.Јанче (Л=30 м).

 

РЕВИЗИИ

 • Основен проект за Фабрика за електроника на автомобили на Џонсон Контролс во СЕЗ Бунарџик;
 • Основен пркет за мерно регулациона станица во СЕЗ Бунарџик
 • Основен проект за производство, складиште и изложбено-продажен салон за мебел ма Југоекспорт Стил; 

 

СПИСОК НА ИЗВРШЕНИ САНАЦИИ

 • Преглед на состојбата и санација на крански патеки во Рудници и железарница "Скопје",
 • Преглед на состојбата и санација на пумпни станици во Рудници и железарница "Скопје",
 • Преглед на состојбата и санација на еџерови греди во Рудници и железарница "Скопје",
 • Преглед на состојбата и санација на бункери во Рудници и железарница "Скопје",
 • Преглед на состојбата и санација на разладни кули во Рудници и железарница "Скопје",
 • Преглед на состојбата и санација на тунелски печки во Рудници и железарница "Скопје",
 • Санација и проширување на мостовски конструкции на Автопат Е-65, Скопје - Тетово, Делница Скопје - Групчин,
 • Преглед на состојбата и санација на мостовски конструкции на Автопат Е-75, Делница Обиколка на Велес,
 • Преглед на состојбата и санација на мостовски конструкции на Автопат Е-75, Делница Велес - Градско,
 • Преглед на состојбата и санација на мостовски конструкции на Автопат Е-75, Градско - Стоби,
 • Санација на стари мостови на пруга Куманово - Бељаковци - Граница со Република Бугарија,
 • Проверка на напонска состојба и мислење за санација на голем број станбени објекти за ЈПССД,
 • Мислење за санација на темели и челични кровни конструкции "ОХИС" - Скопје,
 • Проширување и санација на мост "Лакавица" на магистралниот пат М-6, Штип - Струмица,
 • Испитување на носивоста со пробно натоварување и издавање на мислење за санација или реконструкција на голем број на патни и железнички мостови,
 • Преглед на конструктивните носиви елементи и издавање на мислење за санација на голем број на индивидуални станбени објекти /списокот е преобемен за да се наведе детално во списокот на извршени работи/,
 • Преглед на конструктивните носиви елементи и издавање на мислење за санација на голем број на приватни стопански објекти и хали /списокот е преобемен за да се наведе детално во списокот на извршени работи/,
 • итн.

ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН НАДЗОР:

 • Центар за обука на цариници во Скопје /Инвеститор PHARE Multi country transit facilitation programme/
 • Изградба на дом за постдипломци и докторанди
 • Реконструкција, адаптација и доградба на Факултетот за Драмски Уметности
 • Реконструкција и адаптација на простории при Ректоратот на Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје
 • Надградба на објетот Шумарски Факултет
 • Стручен Надзор при изведба на пристапни рампи за инвалидизирани лица - Ректорат на Универзитет "Св. Кирил и Методиј"
 • Стручен Надзор при реконструкција на Студентскиот дом "Стив Наумов"
 • Стручен Надзор при изведба на голем број на индивидуални објекти
 • Стручен Надзор при изведба на Наплатни станици "Глумово" и "Желино" на Автопатот Е-65, Скопје-Тетово
 • Стручен Надзор при изведба на Автопатот Е-65 Скопје-Тетово, делница Скопје-Групчин
 • Стручен Надзор при реконструкција на Автопатот Е-75, Делница Куманово-Велес,
 • Стручен Надзор при изведба на Е-852 Струга-Ќафасан, Инвеститор PHARE Multi country transit facilitation programme
 • Стручен Надзор при реконструкција на М-6 Штип-Струмица
 • Стручен Надзор при реконструкција на М-5 /ИИИ лента Плетвар/ .
 • Константен надзор при одржувањето на патната мрежа низ Р.Македонија
 • Стручен Надзор при изведба на Обиколката на Скопје, делница: Хиподром-Оризари.

Во моментов, помеѓу остатнатото, Заводот е ангажиран на следните проекти финансирани од странски Инвеститори: 

- Контрола на квалитет на вградените материјали и работи за време на изградба на новата Амбасада на САД во Република Македонија;

Напоменуваме дека списокот на објекти над кои Заводот бил стручен квалитативен и квантитативен надзор при изградбата на објекти е само индикативен и дека воглавно ја покажува големината и можностите на фирмата -работите над кои Заводот бил стручен квалитативен и квантитативен надзор.

Од објектите би ги истакнале буџетите за градба на:

 • Автопатот Е-75, Делница Стоби-Неготино (1.600.000.000 МКД),
 • Автопат Е-65, Скопје-Тетово, наплатни станици "Глумово" и "Желино" (235.000.000 МКД),
 • Реконструкција на Автопат Е-75, делница Куманово-Велес (104.000.000 МКД),
 • Автопат Е-65, Скопје-Тетово, делница Скопје-Групчин (1.900.000.000)
 • Северна обиколка на град Скопје, делница Хиподром-Оризари (2.183.000.000 МКД)

чиј надзор над изградбата и располагање со средствата од буџетите за градба било доверено на располагање на Заводот.