Проектирање и сигнализација

Проектирање на сите видови на градежни објекти отпорни на статички и динамички товари и влијанија:

- објекти од типот на згради
- мостовски конструкции
- индустриски комплекси
- високи оџаци
- разладни кули
- антенски столбови
- брани и нивни придружни објекти
- кејски и други потпорни ѕидови
- тунели 
- високи насипи и усеци
- подземни и вкопани објекти
- друг вид на градежни конструкции
- планирање, проектирање и техничка контрола на комплекси од градежни објекти


Сигнализација:

- изработка на проектна документација за хоризонтална и вертикална сигнализација за регионални, магистрални патишта и автопатишта
- изработка на проектна документација за пратечки услужни објекти ПТО на патиштата со проект за сигнализација
- изработка на проектна документација за хоризонтална и вертикална сигнализација на паркиралишта во урбани средини/ градски паркин простори 
- проекти за сигнализација на наплатни станици
- проекти за сигнализација на гранични премини
- проекти за сингализација на царински терминали
- проекти за градски крстосници и патокази
- влезно - излезни портали во урбани средини
- проекти за сигнализација на тунели, мостови, вијадукти
- проекти за сигнализација на железнички пруги
- проекти за сигнализација на вкрстувања во ниво и друго.