Противпожарно инженерство

Истажувања за однесувањето на сите видови на конструкции при пожарно оптоварување.

Поставување критериум за проектирање на пожарна сигурност согласно барањата на градењните објекти.

Изработуваме:

 • експертизи, истраги на конструкциите и анализи за утврдување на состојбата на конструкцијата, која што била оштетена од пожар,
 • експертизи за пожарнаа отпорност на носивите елементи и конструкции со оглед на видот на градбата и изложеноста на пожар,
 • експертизи, поврзани со проблемите на евакуацијата за време на паника, експлозии во производни програми и во делови со лесно запаливи материјали.

Лабараторија за пожар
Изведуваме стандардни истраги по меѓународни, европски и други национални стандарди.

 • пожарни каректеристики на градежни и други материјали,
 • отпорност на пожар на носивите елементи во гадежните конструкции,
 • посебни елементи, кои се приспособливи за отпорот од пожар во градежните конструкции,
 • отпорност на пожар на врати и други елементи за затварање,
 • отпорност на пожар на кровни покривачи,
 • отпорност на пожар на инсталации,
 • средства за гасење на пожар,
 • производи за кои со технички прописи се бараат одредени својства,
 • елементи за бротски конструкции: прегради, палуби, врати, облоги, таваници и др.

Изработуваме стручни мислења и препораки за решавање на комплексни противпожарни проблеми:

 • ги утврдуваме причините за пожар,
 • решавање на специфични противпожарни проблеми во индустријата.

Покренување постапка за добивање на Решение за овластување за:

Задолжително атестирање на елементи од типските конструкции во поглед на отпорноста на пожар.