Одржување и управување со патишта

Извршуваме:

Пратење на состојбата на коловозната конструкцина и нејзината возна површина со посебна компјутерска прилагодна програма.

Архивирање на мерење резултати со држвните патишта и посредување со Банката за патни податоци.

Изработување на експертизи за реконструкција на пооделни патни делови на основа добиени резултати од теренски мерења и лабораториски испитувања.

Со своја работа се прилагодуваме на ефикасното управување со патиштата и услугите како и вклопување во рамките на средствата за одржување на патиштата.