Минерални врзни средства и малтери

Испитување на физичко - механички својства

 • минерални врзива, портланд и други цементи, вар и др
 • минерални додатоци, природен пуцолан и други силикати, микросиликати, пепе, згура и други отпадни материјали
 • хемиски додатоци за малтери и бетони
 • малтери за санациони работи
 • малтери со минерални врзни средства за ѕидање и малтерисување
 • цементни лепаци
 • некои градежни производи, изработени на минерална основа

Истражување - испитувања

 • хемиски процеси при хидратациа на цемент
 • влијание на минерални и хемиски додатоци врз хидратацијата на цементните минерали, цемент и малтери
 • хемиска отпорност на минерални градежни материјали на агресивни средини

Развој и воведување на нови методи за испитување

Покренување постапка за нови методи за испитување

 • задолжително атестирање на цемент
 • задолжително атестирање на хемиски додатоци во бетонот