Метал, корозија и антикорозивна заштита

Извршуваме:

  • статички и динамички механички испитувања на метал и легури
  • хемиски анализи на метал и легури
  • металографски и грактографски испитувања
  • испитување на метални конструкции со ултразвук, вртливи текови и друго
  • физички и електрохемиски испитувања на метали, легури и методи за антикорозивна заштита во различни корозивни средини

Со различни нарушливи и други методи ја отценуваме корозивната состојба на челични и челично бетонски констукции

Истражуваме и развиваме:

  • методи за карактеризација на корозијата
  • системи за антикорозивна заштита

Покренување постапка за добивање на Решение за овластување за:

  • задолжително атестирање на челични јажиња на опитни намени