Метрологија

Во согласност со важечките прописи и стандарди ги калибрираме кај Нарачателот или во метролошката лабараторија на ЗАВОДОТ следната мерна и испитувачка опрема:
  • апарати за испитување на опруги, апарати за мерење на носивост,
  • динамометри, калибратори за мерење на момент на сила, мерила за момент на сила, мерни претворувачи на сила во момент на сила, момент клучеви,
  • мерачи на тврдина, калибратори на плочки за тврдина, апарат за испитување на жилавост,
  • притисни и затезни машини,
  • мерила за маса, притисок и температура,

Со притисни опит ги утврдуваме својствата на некои видови на садови под притисок, својствата на вентили и други елементи во индустриските системи.

Развиваме мерна и испитувачка опрема за калибрирање на еталони.

Активно соработуваме при изградба на сисеми за мерила на Р.Македонија.

  • сила со вредност од 5000 kN
  • моментни сили за вредност од 1500 kN
  • тврдина на метали по метода на Бринелл, Роцкњелл и Вицкерс,
  • тврдина на полимери по методот на Схоре, ИРХД.

Покренување на постапки за добивање на решение за овластување за:

  • задолжително атестирање за апарати за нанесување на сила и мерење на тврдина.