Лабораторија за испитување на градежни материјали

Цел на квалитетот во лабораторијата

 • Постигнување на на задоволство кај корисниците во согласност со прописите и профисионалните стандарди и етиката, како исполнување на сите негови очекувања низ квалитетот на испитувањата;
 • Унапредување на постоечките и прифаќање на нови методи на испитување во согласност со современата лабараториска пракса во светот;
 • Одржавање на високо ниво на услуги со постајано подобрување на квалитетот. Оваа цел се остварува со учество на наши соработници на стручни и научни собири, семинари, преку примена на нови сознанија, унапредување на методите на испитување и набавка на современа опрема;
 • Ефикасност во исполнување на услугите оваа цел се остварува со ефикасна организација на работата и со стриктно (точно) почитување на сите процедури во текот на испитувањата.

Остварување на овие цели можно е со:

 • Воспоставување, одржување и постојано унапредување на системот за менаџмент во согласност со барањата од страна на стандардите ISO/IEC 17025:2005 и ISO 9001:9002;
 • Воспоставување и одржавање на високо ниво на квалитетот во сите сегментиод работата;
 • Давање можност на корисникот да одбере различни обеми на испитувања, од проверка на поединечни каректеристики до проверка на вкупниот квалитет;
 • Постојано унапредување на односите со корисниците на услугите и поддоговарачите, со што се придонесува за подигнување на квалитетот во сите аспекти од работењето;
 • Развивање на тимска работа и почитување на индивидуалностите во остварувањето на договорените испитувања;
 • Систематско образавоние, обука и мотивација на сите вработени во Лабораторијата со цел поефикасно изведување на постоечки и нови испитувања;
 • Остварување на поставените цели е перманентна задача на сите вработени во Лабораторијата.