Лиценци

Лиценца за изведувач на градби

Licenca A izveduvac original2

Лиценца за проектирање на објекти

Licenca A proekt ZIM 2016 1

Лиценца за ревизија на проектна документација

Licenca A revizija original2 

Лиценца за надзор над изградба на објекти

Licenca A nadzor ZIM 1