Калибрација на мерила за сила и тврдина

Во согласност со важечките прописи и стандарди ги калибрираме кај Нарачателот или во метролошката лабараторија на ЗИМРАНТ следната мерна и испитувачка опема:
  • апарати за испитување на опруги, апарати за мерење на носивост;
  • динамометри, калибратори за мерење на момент на сила, мерила за момент на сила, мерни претворувачи на сила во момент на сила, момент клучеви;
  • мерачи на тврдина, калибратори на плочки за тврдина, апарат за испитување на жилавост;
  • притисни и затезни машини;
  • мерила за маса, притисок и темпераура.

Со притисни опит ги утврдуваме својствата на некои видови на садови под притисок, својствата на вентили и други елементи во индустриските системи.

Развиваме мерна и испитувачка опрема за калибрирање на еталони.

Активно соработуваме при изградба на сисеми за мерила на Р.Македонија.

  • сила со вредност од 5000 kN;
  • моментни сили за вредност од 1500 Nm;
  • тврдина на метали по метода на Brinell, Rockwell i Vickers;
  • тврдина на полимери по методот на Shore, IRHD.

Покренување на постапки за добивање на решение за овластување за:

  • обавезно атестирање за апарати за нанесување на сила и мерење на тврдина.