Камен и агрегат

Испитување и истражување на природни и вештачки камени и секундарни материјали за потребите на градежништвото
 • материјали: камен, несепариран шљунак, секундарни сировини
 • камен агрегат: фракциониран камен агрегат за бетон и асфалт, агрегат за неврзани носиви слоеви , толченик за железнички застори/како лежишта на колосеците/, песок, камено брашно - филтер
 • други агрегати
 • камен за примена во архитектурата: обложни плочи од природен и вештачки камен за разни намени

Утврдување на состојбата и причината за оштетување на вградениот камен 

Извршување на:

 • Геолошки истражувања на каменоломи и шљункари
 • Надзор на начинот на производство во сепарациите и оспособување на кадарот за работа во нивните лаборатории
 • минеролошки испитувања на природните и вештачките неметали и секундарни сировини
 • оптучки микроскопски анализи: квалитативни и квантитативни
 • рентгенски анализи: квалитативни и квантитативни
 • анализа за разделување со големина на делчињата од 0,1 μм до 400 μм со помош на ласерски и рентгенски зраци.

Потребно е да се води и дополнува систематска збирка на минерални камења. 

Покренување постапка за добивање на Решение за овластување за: 

 • обавезно атестирање на фракциониран каменен агрегат за производство на бетон и асфалт