Изградба на објекти

Изградба на објекти во услови на пазарна економија и прашање на зависноста, односно условеноста на инвеститорот од ефектите на инвестицијата

Основни работи:

  • уредување на односите помеѓу учесниците во изградба на објекти
  • активирање на пазарните механизми и претприемачки механизми во процесите на планирање, проектирање и градење на објектите и создавање на односи на здрава конкуренција
  • подигање на повисоко ниво на доверливоста на инвестиционите објекти
  • заштита на луѓето, имотот и животната средина и природата
  • остварување на установната определба за стручност и компетентност во донесување и остварувањето на одлуките поврзани со сите фази на изградба на објектите, со подигање на највисоко ниво на индивидуалните вредности и одговорности на стручните кадри - физички и правни лица учесници во изградбата
  • создавање на основи за креативна конкуренција преку компетентно оценување на остварените стручни резултат
  • јакнење на одговорноста на надлежните органи за заштита на јавниот интерес во сите фази на изградба на објекти
  • одговорност на сите учесници во изградба во рамки на нивните права и овластувања
  • рамноправност на сите облици на сопственост