Испитување на хемиски особини

Хемиски анализи на:

 • вода за употреба во градежништвото
 • цемент
 • агрегат за бетон
 • агрегат за асфалт
 • камено брашно - филер
 • адитиви за бетони и малтери
 • пуцолани
 • пепели од термоелектрани
 • земја
 • дестилација на вода

и други компоненти кои се употребуваат во градежништвото и градежната индустрија.


Технолошка:

 • битумен и битуменски производи
 • нафта и нафтени деривати
 • антифриз за возила и градежни машини
 • хидраулични масла

Проектирање и анализа на технолошки процеси за производство на градежни материјали.