Хидротехника

Изработуваме:

- проектна документација за: 

  • водоснабдување на населени места со здрава вода за пиење
  • доводни цевководи со разделна мрежа
  • филтер станици за пречистување на вода за пиење
  • канализација
  • системи за пречистување на отпадни води од населени места и индустрија
  • хидротехнички објекти / зафати, брани, мелиоративни системи за наводнување и одводнување
  • моделско испитување за хидротехнички објекти во одредени размери
  • оскултација на хидротехнички објекти / брани, акумулации и сл/ ерозија на земјиште
  • одводнување на сообраќајници / подземнии површински води
  • водотеци, регулација на водотеци и др.