Градежна физика

На подрачјето на градежната и просторната /надворешната/ акустика внатрешна и заштита од бучавата ги издвојуваме стандардните испитувања.
 • лабораториски и теренски мерења на изолациите на градежните елементи и конструкции од воздушна бучава и звук предизвикан со удар,
 • мерење на ревербирационен час во просторијата, предавални и спортски сали,
 • мерење на коефициентот на апсорција на звукот и ехото во Кундстова цевка,
 • мерење на емисијата на звучната моќ на машините и апаратите во индустријата,
 • мерење на фреквенционата анализа на бучавата на машините и апаратите,
 • статички мерења на бучавата во природна и животна средина како и станбени простории.

Изработуваме:

 • студии за заштита на згради по важечки технички прописи и други посебни барања,
 • експертизи за изолираноста на градежните елементи и конструкции од воздушна бучава и ударни звуци,
 • студии за акустично уедување на простории по важечки технички прописи и посебни барања,
 • студии за акустично уредување на дворни /концертни, театарски, спортски и кино сали/,
 • прогноза за емитување и примање на сообраќајна бучава и железнички собраќај и студии за заштита на зградите и околината од таа бучава.

Извршуваме нестандадни испитувања и введување на нови методи на испитување.

Извршувме испитувања на подрачјето на градежната акустика, просторна акустика и пасивни противзвучни заштити на згради.

Ефикасна употреба и обнова на извори за енергија

На подрачјето на топлинските каректеристики на материјалите и конструкциите, ефикасната употреба на енергијата и подобри услови за живеење изработуваме:

 • мерење на воздушната пропустливост и водонепропустливост на станбени површини и издаваме потврди за квалитет,
 • издаваме потврди за квалитет на материјали за топлотна изолација /минерална и камена волна и д./,
 • мерење на топлотното заптивање, топлинска проводливост, прозрачување, микроклима и влијанието на околината врз објектот,
 • пратење со убрзување на процесот на стареење на конструкциите /ѕид со големина 2,5x2,5/ во клима комора со симулација на циклично мерење на климатските услови: сонце, дожд, мраз,
 • студии за топлинска спроводливост, дифузни каректеристики, топлинска стабилност, специфични топлински губитоци на објектот,
 • термогравски анализи,
 • анализа на квалитетот на топлинската заштита и топлинско премостување на објектот,
 • утврдување на оптималната топлинска заштита на објектите.

На подрачјето за обновување на извори на енергија

 • истражувања за пасивно искористување на сончевата енергија,
 • истражувања за прозрачноста на топлинската изолација,
 • проучување на активното искористување на сончевата енергија
 • проекти за само градба на колектори за сончева енергија.

Истражување за заштита на станбени и деловни простории од влијание на впивање на радијацијата.