Екологија

Извршување на определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина природата, во дејноста за кои сме регустрирани и тоа:
  • уредување, планирање и проектирање на просторот на живеење
  • изготвување на еколошко и техничко - технолошки елаборати, студии и проекти од областа на заштита од ерозија и лизгање на земјиште
  • изработка на техничка документација за пречистување на отпадните води
  • изработка на техничка документација за заштита од бучава кај патиштата и градските сообраќајници
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 24.09.1999 година, донесе РЕШЕНИЕ за овластување на УСКИМ ЗИМРАНТ - Скопје за вршење, определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата со брок 23-4432/3 од 24.09.1999 година.