Аеродроми

  • изработка на проекти за зајакнување на коловозната конструкција/ полетно - слетна патека / и паркинг простори за аеро флота
  • проекти за модернизација и проширување на аеродроми према потребите од модернизација на аеро флотата и технологијата на опслужување
  • проектирање, модернизирање на хоризонтална и вертикална сигнализација на аеродроми
  • мерење на дефлексии и деформации на асфалтните површини
  • мерење на ноќна и дневна видливост на хоризонтална и вертикална сигнализација/ боја за обележување и знаци
  • мерење на отпор на триење при лизгање на коловозна површина/ полетно - слетна патека
  • мерење на аеро бучава на отворен и затворен простор
  • изработка на проекти за заштита од аеро бучава на работни простории